Bản in
Giải trình chênh lệch KQKD soát xét bán niên 2019