Bản in
CBTT: Biên bản họp-Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2020Vui lòng xem file đính kèm:
- Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
- Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2020