Bản in
CBTT - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Bá Lân