Bản in
CBTT-Giải trình ý kiến Kiểm toán về BCTC hợp nhất soát xét 2018