Bản in
Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019Tài liệu đính kèm:
- Nội dung trình của HĐQT
- Giấy ủy quyền
- Dự thảo Quy chế điều hành đại hội