Bản in
Giải trình chênh lệch KQKD trước và sau kiểm toán BCTC riêng 2020