Bản in
CBTT-Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020