Bản in
Giải trình chênh lệch KQKD trước và sau kiểm toán BCTCR bán niên 2021