Bản in
Giải trình chênh lệch KQKD trước và sau kiểm toán BCTCHN bán niên 2021