Bản in
CBTT-Thông qua chủ trương phát hành/chào bán CP cho cổ đông hiện hữu