Bản in
CBTT - Ông Nguyễn Văn Thịnh trở thành cổ đông lớn của Công ty NBB