Bản in
CBTT- Nghị quyết HĐQT chấp thuận cho Công ty Khu Bắc Thủ Thiêm nhận chuyển nhượng hợp đồng hợp tác đầu tư từ CII