Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Đại hội đồng cổ đông
CBTT-Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018

CBTT-Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018


Vui lòng xem chi tiết file đính kèm:
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018
- Biên bản họp Đại hộ cổ đông thương niên 2018
- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ