Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Hoạt động công ty
Bổ nhiệm ông Lưu Hải Ca làm Giám đốc Dự án từ ngày 11-07-2017

Bổ nhiệm ông Lưu Hải Ca làm Giám đốc Dự án từ ngày 11-07-2017