Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Hoạt động công ty
Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC HN trước và sau soát xét bán niên 2017

Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC HN trước và sau soát xét bán niên 2017