Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Hoạt động công ty
Gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2018

Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy hiện có 4 chi nhánh và 4 Công ty con và đầu tư vào 1 Công ty liên kết đang hoạt động trên toàn quốc, do đó việc tập hợp số liệu để lập báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cần nhiều thời gian và khó để hoàn thành đúng thời hạn theo quy định.


Ngày 08/01/2018, Công ty 577 đã gửi công văn số 11/TCKT xin được gia hạn thời gian công bố thông tin các BCTC trong năm 2018 và đã được Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận tại công văn số 210/UBCK-GSĐC ngày 10 tháng 01 năm 2018; theo đó:

- Công ty phải công bố BCTC Quý và BCTC soát xét quý (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

- Công ty phải công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.