Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Hoạt động công ty
Thông báo vv nhận được đề nghị điều chỉnh thông tin trên sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Thông báo vv nhận được đề nghị điều chỉnh thông tin trên sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Phan Ngọc Trí

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây