Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Hoạt động công ty
CBTT - Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần góp vốn của Công ty NBB Quảng Ngãi từ CEE (CII E&C)

CBTT - Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần góp vốn của Công ty NBB Quảng Ngãi từ Công ty CEE (CII E&C)