Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Thông báo cổ đông
CBTT-Nghị quyết 19 của HĐQT và Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2018

CBTT-Nghị quyết 19 của HĐQT và Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2018


Tài liệu đính kèm:
1. Nghị quyết 19/NQ-HĐQT ngày 12/4/2019
- Nghị quyết 16/NQ-HĐQT ngày 18/3/2019

2. Thông báo mời họp và các tài liệu tại ĐHCĐ thường niên 2018
- Thư mời họp
- Nội dung trình của HĐQT
- Phụ lục Tờ trình-Nội dung trình sửa đổi Điều lệ
- Giấy Ủy quyền
- Dự thảo QC điều hành Đại hội