Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Thông tin tài chính
Báo cáo tài chính


Báo cáo Tài chính
Năm 2024
   
   
Năm 2023:
   
   
   
   
   
   
Năm 2022:
   
   
   
   
   
   
Năm 2021:
   

 
   
   
   
   
Năm 2020:
   
 
 
   
   
   
   
Năm 2019:    
   
   
   
   
   
Báo cáo Thường niên


    Năm 2019
Năm 2020
  Năm 2021
  Năm 2022
  Năm 2023