Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Thông tin tài chính
Báo cáo tài chính


Báo cáo Tài chính
Năm 2021:
   

 
   
Năm 2020:
   
 
 
   
   
   
   
Năm 2019:    
   
   
   
   
   
Năm 2018:    
   
   
   
   
   
Năm 2017:
 
   
Năm 2016: 
   

 
Báo cáo Thường niên


    Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
  Năm 2019
Năm 2020