Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Cáo bạch
Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu NBB
Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng
(12/06/2017):                          Download tại đây
Bản cáo bạch chào bán ra công chúng và chia cổ phiếu thưởng (18/12/2012): Download tại đây
Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng (22/05/2013):                          Download tại đây
Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng (12/05/2014):                          Download tại đây