Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Thông báo cổ đông
CBTT-Nghị quyết 78/NQ-HĐQT và Nghị quyết 82/NQ-HĐQT

CBTT-Nghị quyết 78/NQ-HĐQT và Nghị quyết 82/NQ-HĐQTVui lòng xem chi tiết tại đây
- Nghị quyết Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị
- Nghị quyết Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019