Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Thông báo cổ đông
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022:

1. Chương trình họp ĐHCĐ
2. Thông báo mời họp ĐHCĐ
3. Mẫu Giấy ủy quyền
4. Tờ trình tại ĐHCĐ
5. Dự thảo Quy chế điều hành ĐHCĐ
6. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ