Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Đại hội đồng cổ đông
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023
1. Chương trình đại hội
2. Tờ trình tại ĐHĐCĐ
3. Mẫu giấy ủy quyền
4. Mẫu phiếu biểu quyết
5. Dự thảo quy chế điều hành đại hội
6. Dự thảo Nghị quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ