Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Thông báo cổ đông
CBTT- Nghị quyết HĐQT chấp thuận cho Công ty Khu Bắc Thủ Thiêm nhận chuyển nhượng hợp đồng hợp tác đầu tư từ CII

CBTT- Nghị quyết HĐQT chấp thuận cho Công ty Khu Bắc Thủ Thiêm nhận chuyển nhượng hợp đồng hợp tác đầu tư từ CII