Duan1.jpg
btnVideo.gif
btnTiGia.gif
btnChungKhoan.gif
Đại hội đồng cổ đông
Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019Tài liệu đính kèm:
- Nội dung trình của HĐQT
- Giấy ủy quyền
- Dự thảo Quy chế điều hành đại hội